XVII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  MIASTA POZNANIA

(rok szkolny 2015/2016)

 

WYNIKI

ZESTAWY ZADAŃ KONKURSOWYCH 2015/16:

 

 

REGULAMIN KONKURSU

wersja do druku

Cele:

Po raz siedemnasty proponujemy szkołom udział w konkursie matematycznym dla uczniów klas VI.

Eliminacje szkolne przeprowadza się w formie pisemnej. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestnik, który otrzymał minimum 85% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania w etapie szkolnym, przy czym nie więcej niż trzech najlepszych uczestników etapu szkolnego.

W przypadku uzyskania prac więcej niż trzech uczniów równej liczby punktów szkolna komisja konkursowa przeprowadzi dodatkowe eliminacje.

Zgłoszony do konkursu uczeń NIE MOŻE być zastąpiony innym uczniem (nawet, jeśli dotyczy to choroby uczestnika!).

Zgłoszenie do konkursu rejonowego szkoły przysyłają do 18.12.2015 r. pocztą elektroniczną na adres:

konkursymat@wp.pl

Szkoła zgłaszająca uczniów otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zgłoszenia uczestników.

W zgłoszeniu należy uwzględnić:

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie chęci udziału w pracach komisji konkursowej (imię i nazwisko nauczyciela).

Etap rejonowy i finałowy odbędzie się 05 marca 2016 r. (sobota) o godzinie 900 w SP 19 w Poznaniu. Składać się on będzie z dwóch części:

Do finału kwalifikuje się uczeń, który uzyskał w części testowej minimum 90% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania w tej części konkursu. Suma punktów uzyskanych w pierwszym i drugim etapie decyduje o zajęciu miejsca przez uczestnika.

Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie późniejszym na szkolnej stronie internetowej www.sp19poznan.pl

Podczas eliminacji uczniowie nie korzystają z kalkulatorów.

Uczniowie biorący udział w konkursie posiadają ważną legitymację szkolną i zgodę na przetwarzanie danych.

 zgoda na przetwarzanie danych klasa VI

 

 

ZESTAWY ZADAŃ KONKURSOWYCH 2007/08:

 

ZESTAWY ZADAŃ KONKURSOWYCH 2008/09:

ZESTAWY ZADAŃ KONKURSOWYCH 2009/10:

ZESTAWY ZADAŃ KONKURSOWYCH 2010/11:

ZESTAWY ZADAŃ KONKURSOWYCH 2011/12:

ZESTAWY ZADAŃ KONKURSOWYCH 2012/13:

ZESTAWY ZADAŃ KONKURSOWYCH 2013/14:

ZESTAWY ZADAŃ KONKURSOWYCH 2014/15:

 

POWRÓT